« De metaalindustrie omvormen tot een duurzame en milieuvriendelijke sector. »

Hoe we onze impact op het milieu willen beperken

Bij Thy-Marcinelle zijn we ervan overtuigd dat de industrie van morgen resoluut moet kiezen voor duurzame ontwikkeling en ecologie. Daarom hechten we veel waarde aan het milieu en aan de bescherming ervan.

Om ervoor te zorgen dat onze onderneming op verantwoorde en duurzame wijze omgaat met het milieu, zetten onze mensen en bestuurders zich dagelijks in om onze productiemethodes te analyseren en continu te verbeteren. We beseffen dat de milieuproblematiek een absolute prioriteit is.

Daarom voerden we een strikt milieubeleid in:

  • Beter doen dan de wettelijke en regelgevende eisen op het vlak van milieu.
  • Implementeren van een verantwoord beheer van natuurlijke grondstoffen en van energiebronnen.
  • Beperken van de overlast die voortvloeit uit onze activiteit op het vlak van lucht-, water- en bodem
  • Onvermijdelijk afval beheren en sorteren met het oog op recyclage ervan.
  • De risico’s op accidentele verontreiniging zoveel mogelijk beperken.
  • Onze arbeiders, leveranciers en onderaannemers bewust maken van het gegeven van het belang van onze milieuimpact.
  • Reeds gerealiseerde zaken constant verbeteren door nieuwe procedures te ontwikkelen, door interne en externe audits uit te voeren, door te investeren in hernieuwbare energie en in nieuwe, groenere technologie , …
thy-marcinelle 2030

Luchtvervuiling: de impact van Thy-Marcinelle beperken

Onze staalfabriek investeert elk jaar in de integratie van oplossingen waarmee we onze luchtuitstoot kunnen terugdringen. Mede dankzij onze nieuwe blustoren, waarin de rookgassen van de elektrische oven worden afgekoeld om zo de eventueel aanwezige dioxines te neutraliseren, beschikt Thy-Marcinelle over een modern en krachtig stofzuiveringssysteem. Dankzij deze blustoren gekoppeld aan een efficiënte droge mouwfilter blijven we ruim onder de limieten die door onze milieuvergunning worden opgelegd.

Aangezien de gezondheid van onze medewerkers en deze van de inwoners van Charleroi in onze ogen essentieel is, voeren we jaarlijks ook meerdere analyses uit van onze luchtuitstoot. Deze worden uitgevoerd door een extern en erkend labo.

Waterverontreiniging: voor een minimale impact en een lager waterverbruik

Om aan de normen en wetgevingen te beantwoorden op het vlak van waterkwaliteit, voeren we regelmatig interne en externe tests uit van onze waterlozingen. Net zoals het geval is voor onze luchtuitstoot, analyseert een erkend extern labo meerdere keren per jaar ons geloosd water en ons industrieel afval. Intern waken we erover dat ieders gezondheid en veiligheid gegarandeerd wordt dankzij een automatisch toezicht op alle belangrijke parameters.

Daarnaast streven we ook naar een duurzaam waterbeheer door ons verbruik maximaal te beperken. Daarom blijft het koelwater van onze installaties in een gesloten circuit, zodat het gebruik van oppervlaktewater zoveel mogelijk beperkt blijft.

Grondverontreiniging: verantwoord afvalbeheer

De industrie en zeker de zware staalindustrie, heeft vaak te kampen met een imago van vervuilde sites en terreinen. Bij Thy-Marcinelle streven we ernaar komaf te maken met deze milieuonvriendelijke visie van de industriële wereld. Om de risico’s op grondverontreiniging te vermijden, schenken we zeer grote aandacht aan ons afvalbeheer. Bovendien is op dit moment een grootste deel van de site bedekt gebetonneerd. Wij werken aan een project om op korte termijn de ganse site te betonneren. Zodoende wordt al het regenwater en eventueel stof opvangen en verwerkt.