« Controle van de evolutie van REACH om de conformiteit van onze industrie en die van onze klanten te garanderen. »

De chemische risico’s bepalen en beheren

Voor onze industriële activiteiten maken we in onze staalproductiemethodes gebruik van verschillende chemische stoffen. Daarom volgt onze staalfabriek van dichtbij de evolutie van de REACH-verordening op het vlak van registratie, evaluatie, goedkeuring en de beperkingen van chemische producten. Deze opvolging past in ons constant streven naar bescherming van de volksgezondheid, van de gezondheid op de werkvloer en van het milieu.

Deze Europese verordening biedt een wettelijk kader waarmee informatie geüniformeerd wordt en waarmee de nodige transparantie bereikt wordt binnen de EU. Industriële bedrijven worden niet alleen aangespoord om de risico’s rond productie en rond het gebruik van bepaalde chemische bestanddelen (in ons geval van metalen) te bepalen, maar ook om ze te beheren. Zo worden deze producten beter gecontroleerd en kunnen er in geval van gevaar beperkingen voor worden opgelegd.

Het doel is uiteraard om de Europese industrie te responsabiliseren, maar ook om haar de kans te bieden zich te ontwikkelen, te innoveren en meer concurrentiële slagkracht te verwerven.

thy-marcinelle

Daarnaast kent de REACH-verordening volgende objectieven:

Bescherming van de volksgezondheid tegen verschillende aandoeningen als gevolg van kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen (bijv. hormoon ontregelende stoffen) …

Milieubescherming, door de impact van deze substanties voor onze planeet te beperken.

Vrijwaring van de veiligheid van de medewerkers die dagelijks met deze substanties in aanraking komen.

Thy-Marcinelle travail

Waarden die we bij Thy-Marcinelle hoog in het vaandel dragen, gezien innovatie, milieubescherming en de veiligheid van onze medewerkers voor ons essentiële principes vormen.

Registratie van chemische substanties

Aangezien ons basismateriaal, staalschroot, een recyclageproduct is, valt dit niet onder de registratie van de REACH-verordening. Om in aanmerking te komen voor de erkende vrijstelling voor werkstoffen afkomstig uit een recyclageproces, maakt onze onderneming gebruik van de preregistratie van ijzer en van legeringen op ijzerbasis. Dit bij wijze van voorzorgsmaatregel en op advies van het ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen).

Communiceren en informeren over de samenstelling van de door ons gebruikte producten

Conform de REACH-verordening en de daaruit voortvloeiende informatieplicht kunnen we aan onze klanten garanderen dat ons staal geen enkele zeer zorgwekkende stof (SVHC) bevat met een concentratie van meer dan 0,1%. Het maakt bijgevolg geen deel uit van de Kandidaatslijst van metalen waarvoor specifieke goedkeuring vereist is.